Informatie aanvragen
+31 (0)6 533 33 722
Inspireren, leren & fotograferen

Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Bergsma-Photography uit voort. Bergsma-Photography aanvaardt geen enkele vorm van  aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergsma-Photography mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

 

Boekingsvoorwaarden 

Definitieve boeking en voorwaarden

Uw boeking is pas definitief wanneer wij uw (digitale) inschrijfformulier hebben ontvangen en wij u daarvan een bevestiging hebben gestuurd. Na deze bevestiging ontvangt u een factuur waarmee de boeking definitief  en bindend is. U heeft dan geen recht meer op herroeping. Dit laat onverlet dat u altijd een annuleringsmogelijkheid heeft, maar dan mogelijk tegen annuleringskosten zoals hieronder vermeld.

Door middel van uw aanmelding gaat u akkoord met de boekingsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.

COVID maatregelen:

Wij maken in beginsel geen onderscheid tussen deelnemers die gevaccineerd zijn, corona hebben gehad of niet gevaccineerd zijn. Maar je keuze kan wel gevolgen hebben voor deelname aan een reis, omdat steeds meer landen aanvullende eisen aan bezoekers stellen die zich niet hebben laten vaccineren en ook geen corona hebben gehad. De consequentie kan bijv. zijn dat je lokaal een aantal dagen in quarantaine moet, waardoor je de reis grotendeels misloopt. Dit (financiële) risico ligt bij de deelnemer, als wij de reis wel binnen de geldende corona maatregelen kunnen uitvoeren.

 

Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de reizen naar IJsland, Schotland, Normandië en Noorwegen.
Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze uitvoerende reisbureau's afsluiten.

 

Informatie

 1. Reissom
  Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Deelnemersbijeenkomst
  Voor de reizen naar Schotland, IJsland en Noorwegen zal altijd een deelnemersbijeenkomst worden georganiseerd in de studio van Bergsma-Photography in Steenwijk. De data van deze deelnemersbijeenkomsten staan vermeldt op de website bij de desbetreffende reis. Tijdens deze bijeenkomst worden alle bijzonderheden van de reis bekendgemaakt zoals programma, reispapieren etc.

 3. Reisdocumenten
  De deelnemers aan de fotoreizen dienen gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten zoals paspoort, visa, vaccinatiebewijzen etc. Informatie hierover zal worden verstrekt tijdens de deelnemersbijeenkomst.

 4. Toelichting 1-persoonskamer
  De fotoreizen naar Schotland, IJsland, Normandië en Noorwegen worden aangeboden op basis van een gedeelde 2-persoonskamer, tenzij anders is aangegeven. Er bestaat altijd de mogelijkheid om op verzoek een eigen kamer te reserveren. Dit dient dan gelijktijdig met de opgaaf voor de fotoreis kenbaar worden gemaakt. Hiervoor zal dan een toeslag gelden zoals vermeld op de website bij de desbetreffende reis.

  Mocht door de groepssamenstelling een situatie ontstaan waardoor de deelnemer op een 1-persoonskamer moet worden ingedeeld omdat er geen kamer te delen is, dan is Bergsma-Photography cq het reisbureau genoodzaakt om ook hier de toeslag door te berekenen met dien verstande dat in dit geval de deelnemer slechts 50% van de  toeslag in rekening zal worden gebracht en Bergsma-Photoghraphy de rest voor zijn rekening zal nemen.

Betaling

In geval van een cursus of korte workshop dient u het gehele  bedrag over te maken binnen de op de factuur vermelde termijn. Deze factuur ontvangt u via Bergsma-Photography.

Voor onze fotografiereizen naar Java-Kalimantan, Schotland. Cote d'Opale, IJsland, Normandië en Noorwegen is een aanbetaling van 50% van de totale reissom verplicht. Deze 1e termijn dient per omgaande te worden voldaan na ontvangst van de factuur i.v.m. het te boeken vliegticket etc. Het restbedrag dient uiterlijk 48 dagen voor vertrek te worden voldaan. De factuur voor Normandië en de Cote d'Opale ontvangt en betaald u aan Bergsma-Photography. Van de overige fotografiereizen ontvangt u de factuur van reisbureau Indonesia Travel uit Geldrop. Daarmee vallen al onze fotografiereizen onder de garanties van de SGR, ANVR en het Calamiteitenfonds.

Aansprakelijkheid

Bergsma-Photography is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de cursus/ workshops en reis die is ontstaan door toedoen van de deelnemer. Bergsma-Photography is verzekerd voor het ontstaan van schade die aanwijsbaar verwijtbaar is door nalatigheid van Bergsma-Photography of personen die taken uitvoeren in dienst van bergsma-Photography. Uitgesloten hiervan zijn bedrijven die taken uitvoeren voor Bergsma-Photography. Zij dienen zelf in het bezit te zijn van de benodigde verzekeringen.

Voorts dienen alle deelnemers aan de fotografiereizen in het bezit te zijn van een reis en ongevallen verzekering.

 

Annulering bij onvoldoende aanmeldingen

Bergsma-Photography behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot 4 weken voor vertrekdatum, een reis , cursus of workshop te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief. Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Bij annulering uwerzijds:

 1. U kunt de door u geboekte fotografiereis of workshop/cursus te allen tijde voor aanvang opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door ons wordt ontvangen, geldt als moment van opzegging. Deze opzegging kan per post of per mail geschieden maar niet telefonisch, WatsApp of iets dergelijks.

 2. Indien er een vlucht bij de reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  a. Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de reeds gemaakte kosten plus 50% van het overige deel van de gehele reissom
  b. Vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór vertrek: de reeds gemaakte kosten plus 75% van het overige deel van de gehele reissom
  c. Vanaf 21 dagen voor de dag van vertrek: 100% van de gehele reissom.

 3. Indien geen vlucht is inbegrepen is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  a. tot en met 56 dagen vóór vertrek cq aanvang van de reis, workshop of cursus: de reeds gemaakte kosten plus 20% van het verschuldigde bedrag
  b. vanaf 55 dagen vóór vertrek cq aanvang van de reis, workshop of cursus: de reeds gemaakte kosten plus 60% van het verschuldigde bedrag
  c. vanaf 21 dagen vóór vertrek cq aanvang van de reis, workshop of cursus: 100% van de verschuldigde reissom.

 

Voor ons gehele aanbod geldt, dat bij elke annulering, ongeacht de termijn, alle gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.

 

De gemaakte kosten:

Dit zijn de verzamelde kosten zoals o.a.: vliegticketkosten, reserveringskosten, verzekeringskosten, hotelkosten en eventuele al bestelde toegangskaarten. 

Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave.

 

Schriftelijk/per e-mail annuleren

Alle annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

No show

In geval van ‘No Show’ (het niet komen opdagen) zal het gehele verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
Volledige betaling dient uiterlijk betaald te zijn conform het gestelde op de factuur.

 

Privacy Statement Bergsma-Photography

Bergsma Photography, gevestigd aan:
Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bergsma Photography

www.bergsma-photography.com

Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk

Telefoon: +31-653333722

Johan Bergsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Bergsma Photography .Hij is te bereiken via info@bergsma-photography.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Ras omdat we foto's opslaan van onze photoshoots, bruiloften etc.
- Gezondheid. Voor onze reizen moeten we weten of er dieetwensen zijn en/of deelnemers fysieke beperkingen hebben ivm het samen te stellen   programma
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergsma-photography.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bergsma Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bergsma Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergsma Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst
Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst en promotie doeleinden Bergsma-Photography
Adres > Bewaartermijn  7 jaar> Reden: belastingdienst en promotiedoeleinden Bergsma-Photography


Delen van persoonsgegevens met derden

Bergsma Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergsma Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bergsma Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergsma Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergsma-photography.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bergsma Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bergsma Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bergsma-photography.com