Informatie aanvragen
+31 (0)6 533 33 722
Inspireren, leren & fotograferen

Disclaimer/ Privacy

Algemeen

Deze website wordt met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten
ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Bergsma-Photography uit voort. Bergsma-Photography aanvaardt geen enkele vorm van
aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.
Bergsma-Photography is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergsma-Photography mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

 

Boekingsvoorwaarden 

Definitieve boeking en voorwaarden

Uw boeking is pas definitief wanneer wij uw (digitale) inschrijfformulier hebben ontvangen en wij u daarvan een bevestiging hebben gestuurd. Na deze bevestiging ontvang u een factuur. In geval van een cursus of korte workshop/ Masterclass dient u het gehele  bedrag over te maken. Voor onze fotografiereizen is een aanbetaling van 50% van de totale reissom verplicht. De betalingstermijnen staan vermeld op de factuur, maar bedraagt in de meeste gevallen 14 dagen na de factuurdatum.

Door deze betaling  en/of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld en kennis genomen te hebben van de relevante informatie op onze site: www.bergsma-photography.com

 

Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de reizen naar IJsland/NY, Java/Bali, Normandië, Berlijn en Ameland
Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Onze partner, reisbureau VakantieXperts Blok uit Steenwijk, kan u hierbij adviseren. 

Adres: Kerkstraat 6-8, 8331 JC Steenwijk. Telefoon 0521-513015

Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze uitvoerende reisbureau's afsluiten.

 

Aansprakelijkheid

Bergsma-Photography is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de cursus/ workshops en reis. 

 

Annulering bij onvoldoende aanmeldingen

Bergsma-Photography behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot 4 weken voor vertrekdatum, een reis , cursus of workshop te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief. Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Bij annulering uwerzijds:

Annulering meer dan 6 weken vóór vertrek cq start datum: restitutie van 100% van het totale factuurbedrag minus de gemaakte kosten.

Voor de wekelijkse perioden geldt:

  • Annulering 5 weken vóór vertrekdatum/ startdatum cursus/workshop : restitutie van 80% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 4 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 60% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 3 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 40% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 2 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 20% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 1 week vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: geen restitutie.
  • Annulering binnen 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.

 

Voor ons gehele aanbod geldt, dat bij elke annulering, ongeacht de termijn, alle gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.

 

De gemaakte kosten:

Dit zijn de verzamelde kosten zoals o.a.: vliegticketkosten, reserveringskosten, verzekeringskosten, hotelkosten en eventuele al bestelde toegangskaarten zoals de City Pass NY.  

Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave.

 

Schriftelijk/per e-mail annuleren

Alle annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

 

No show

In geval van ‘No Show’ (het niet komen opdagen) zal het gehele verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
Volledige betaling dient uiterlijk betaald te zijn conform het gestelde op de factuur.

 

Privacy Statement Bergsma-Photography

Bergsma Photography, gevestigd aan:
Stationsplein 8
8331 GM Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bergsma Photography

www.bergsma-photography.com

Stationsplein 8
8331 GM Steenwijk

Telefoon: +31-653333722

Johan Bergsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Bergsma Photography .Hij is te bereiken via info@bergsma-photography.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Ras omdat we foto's opslaan van onze photoshoots, bruiloften etc.
- Gezondheid. Voor onze reizen moeten we weten of er dieetwensen zijn en/of deelnemers fysieke beperkingen hebben ivm het samen te stellen   programma
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergsma-photography.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bergsma Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bergsma Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergsma Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst
Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst en promotie doeleinden Bergsma-Photography
Adres > Bewaartermijn  7 jaar> Reden: belastingdienst en promotiedoeleinden Bergsma-Photography


Delen van persoonsgegevens met derden

Bergsma Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergsma Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bergsma Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergsma Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergsma-photography.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bergsma Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bergsma Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bergsma-photography.com